ܐ ی یߡ ی XP یϿ
: 1387/11/9 | :
RSS ی ی Ͽ
: 1387/4/31 | :
ی ی ܝ Mozilla Thunderbird ی ی یی᝝
: 1387/4/11 | :
ی ܝ Outlook Express ی ی یی᝝
: 1387/11/9 | :
ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ܐ ی ѐ یϿ
: 1387/4/13 | :
ی FTP ѐی ی᝝
: 1387/7/24 | :
ی یʝ
: 1387/5/16 | :
ی ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ی ی ѿ
: 1391/11/8 | :


 ѐ
ی :ی ی ǁی یϿ

ی :ی ی ǁی یϿ

ǁی ی یϿ ی ی ی ‌ ǘ ی ј‌ی ǁییی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ݘ ی ǁی ی ی ی ی ʿ ی ی ی ی ǁی . یی ی ی ی ی ی ی ی.

یی ی ‌ی ی. ǁی Ϙ‌ی ی ی ی ی. ی ی ی Ϙ‌ی ی ی ی. ی ی ی ی ǁی ی.

ی ҡ ǁی ی ی Ϙ‌ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی Ϙ‌ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی. ј‌ی ǁییی ی ݘ ی ی ی یی ی ی ی ‌ .

ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی‌ . ی ј‌ی یی ی ی ی . ی ǁییی ی ǘ ی ǁییی ی ی ی ‌ی ی ی یی ǁییی ی ی ی ی ی ی ‌ی ی ی ی ی .

ǐ ی ј‌ی ǁییی ی ی یی ‌ ی ی ی ی ی. ǁی ی یϿ ی ی ی ‌ ǘ ی ј‌ی ǁییی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ݘ ی ǁی ی ی ی ی ʿ ی ی ی ی ǁی . یی ی ی ی ی ی ی ی.

یی ی ‌ی ی. ǁی Ϙ‌ی ی ی ی ی. ی ی ی Ϙ‌ی ی ی ی. ی ی ی ی ǁی ی.

ی ҡ ǁی ی ی Ϙ‌ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی Ϙ‌ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی. ј‌ی ǁییی ی ݘ ی ی ی یی ی ی ی ‌ .

ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی‌ . ی ј‌ی یی ی ی ی . ی ǁییی ی ǘ ی ǁییی ی ی ی ‌ی ی ی یی ǁییی ی ی ی ی ی ی ‌ی ی ی ی ی .

ǐ ی ј‌ی ǁییی ی ی یی ‌ ی ی ی ی ی.

 :
: | : 1390/12/5 | : 4823

: 64.000
::
:
:
:
:

:


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ : [ ] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی