ܐ ی یߡ ی XP یϿ
: 1387/11/9 | :
RSS ی ی Ͽ
: 1387/4/31 | :
ی ی ܝ Mozilla Thunderbird ی ی یی᝝
: 1387/4/11 | :
ی ܝ Outlook Express ی ی یی᝝
: 1387/11/9 | :
ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ܐ ی ѐ یϿ
: 1387/4/13 | :
ی FTP ѐی ی᝝
: 1387/7/24 | :
ی یʝ
: 1387/5/16 | :
ی ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ی ی ѿ
: 1391/11/8 | :


 ѐ
ی یӘ

ی یӘ

:

ی ی ی ی :

1- ی

2- ی

3- ی CD

4- ی э

ی ی:

1- ی ی ی.ی ی ی ی ی ی. ی console یی. ی ی ی ی ی ی

2- ی ی ی terminal Emulation ی. ی ‌ ‌ ی ی . Hyperterminal ی ی یی ی. ی ی ی:

9600 boud

No Parity

8 data Bits

1 Stop Bit

× ی ی com ی ی ی ی ی direct to com ی.

3- ی

ی

ROM(Read Only Memory)

ی ی ی ی ی ی:

• Power-on self test ی ی ی ی.

• Bootstrap Startup ( ) ی ی

• IOS

یی ی ROM ی ی ی Chip .

Flash Memory

ی یی ی.ی ی ی ی.

NVRAM(Non Volatile RAM)

ی ی ی ی Startup configuration ی. Flash Memory ی ی ی

RAM(Random Access Memory)

ی ی ‌ی ی ی ی. Routing table

ی ی ی ی ی.

ی ی ی

Interfaces

Interface ی ی ی ی. ی ی یی‌ی serial ی ی WAN ‌ی ی.ی یی‌یی ی LAN Ethernet,Token Ring,FDDI(Fiber Distributed Data Interface)

ی ی

1. Power-on self Test ی. ی ی CPU,memory یی‌

2. Bootstrap ی

3. Bootfield ی ی

4. ی Flash memory RAM ی

5. ی Configuration NVRAM ی RAM ی

6. ǐ ی Configuration NVRAM IOS یی Wizard Config ی Ȑی. ی ی Setup dialog ی

( )

ǐ Password‌ی . ی یی ی ی ی.ی ی ی ی ی ی . ی Consol ی ی:

Router>

ی User Exec ی. ی User ی log on یی ی ی . ی ی ی Privileged Exec ی ی.

ی ی ی enable . ی یی ی ی:

Router#

ی ی Privileged Exec . ی ѐ user Exec ی disable . ی ی Enable Configuration . configure ی ی:

Router#configure

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?terminal

Router(config)#

ی Configuration .

5 ی ی :

1- Console

2- Auxilary

3- VTY

4- Enable

5- Enable Secret

1- Console

ی Console :

Router#Configure

Router(config)# line console 0

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password CISCO

Router(config-line#Ctrl-Z

2- Auxiliary

ی ی ی ی:

Router#Config t (Configure terminal)

Router(config)# line aux 0 (line auxiliary 0)

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password CISCO

Router(config-line#Ctrl-Z

Configure terminal ی( ی ی )

3- VTY

ی Virtual ی ی . ی Telnet ی ی. ی 5 ی. ی ی ی ی ی line vty 0 4 (0 ی ی ی Ӂ 4) :

Router#Config t

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password CISCO

Router(config-line)#Ctrl-Z

4- Enable

ی Clear text ی ی Enable Secret ی Enable ی(ی ی ی).ی ی ی ی ی یی IOS ی ی Enable Secret ϡ ی .

Router#Configure

Router(config)# enable password CISCO

Router(config)#Ctrl-Z

5- Enable Secret

Router#Config t

Router(config)# enable secret CISCO

Router(config)#Ctrl-Z

( ی config )

config NVRAM ی ی. NVRAM ی ی ی config . config‌ی NVRAM ی startup-config ی ی ی RAM ی. config‌ی RAM running-config ی. ی ی config user exec ی ی ی enable .

ی config ی ی:

Show startup-config(ی sh start)

Show running-config(ی sh run)

( ی config )

config NVRAM ی ی startup-config ی ی. ی ی running-config startup-config ی ی :

Copy running-configuration startup-configuration ( copy run start)

ی ی ی ی ی ENTER ی ی (startup-config) .

# copy run start

Destination file [startup-config]: (here you would press Return)

Building Configuration...

ی یی ی ی write mem ی.

ǐ tftp server ی یی ی config ی ی ی ی ftp ی ی:

#COPY RUN TFTP

Remote host[]? 10.1.1.1 (this is IP address of the TFTP server)

Name of configuration file to write [router-confg] Return

(the above writes the configuration to the file router-confg)

Write file ARNOLD-confg on host 10.1.1.1? Return

[confirm] Return

Building configuration...

(یی config )

reload ی startup-config running-config .

( )

ی startup-config NVRAM ی ی. ی یی ی ی یی startup-config ی running-config . ی ی ی configuration register یی .config register ی config mode ی یROM MONITOR یی . ی config mode ی ی ی یی یی.

ی ROM MONITOR ی ی ios flash memory ی Break .

Ӂ یی. power os self test ی Ӂ ios flash RAM ی. ǐ ios ram break ی ROM MONITOR ی . ROM MONITOR ی ی ی:

>o/r 0x2142

>i

ی register config ییј ی ی Ӂ stratup-config running-config ߁ی ی ی ی enable mode config mode . ی ی ی:

Router>en

Router#copy start run

Router#configure t

Router(config)#enable secret mypass

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#exit

ی ی config register ی ی یی ی startup-config running-config .ǐ show version ی ی ی :

Router#sh version

Cisco Internetwork Operating System Software

32K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)

configuration register ی یی Ԙی ی ی:

00-03 Boot file is cisco2-2500 (or boot system command)

06 Ignore configuration disabled

07 OEM disabled

08 Break disabled

10 IP broadcasts with ones

12-11 console speed is 9600 baud

13 Boot default ROM software if network boot fails

14 IP broadcasts do not have network numbers

15 Diagnostic mode disabled

ی ox2102 ی(0010000100000010)

ی ی 1 startup-config running-config . ی ی 1 configuration register ی

0x2142(0010000101000010

 : iauda.ac.ir
: | : 1390/12/5 | : 7825

: 64.000
::
:
:
:
:

:


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ : [ ] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی